Lasgroep ZuidHallo

Oprichting lasgroep Zuid L.G.Z.

Heden de zeventiende september negentienhonderd zeven en tachtig , verscheen voor mij, Mr. Jacobus Antonius Petrus Maria Peters, notaris ter standplaats Geldrop:

De heer HENDRIK FORTGENS wonende te Eindhoven.
De heer WILLEM PORS wonende te Drunen.
De heer JAN STRIJBOS wonende te Vlodrop.
De heer JOZEF VOSTERMANS wonende te Broekhuizenvorst.
De heer ALBERTUS SCHOENMAKER wonende te Eindhoven.

De comparant verklaarde dat hij en zijn lastgevers een vereniging oprichten met de navolgende statuten.

De vereniging draagt de naam: Lasgroep Zuid; Zij kan bij afkorting  worden aangeduid als L.G.Z.
Zij heeft haar zetel te Eindhoven.

1. De vereniging heeft ten doel op het gebied van de lastechniek:  2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

Bovenstaande is een uitreksel uit de notariële vastlegging van de oprichting op 17 september in 1987 van de vereniging Lasgroep Zuid bij de notaris te Geldrop.

Benoeming erelid lasgroep Zuid.

Tijdens de jaarvergadering van 2006 is de heer Albert Schoenmakers benoemd tot erelid van Lasgroep Zuid.
Albert Schoenmakers is mede oprichter van onze vereniging en jarenlang bestuurslid.
We bedanken Albert voor zijn inzet en hopen dat hij nog lang als erelid de bijeenkomsten mag blijven bijwonen.

Statutenwijziging Lasgroep Zuid.

Op 17 december 2007 werden door  Mr. Titia Iris Vivian Galama - Feijen, notaris te Geldrop de statuten van Lasgroep Zuid gewijzigd.
De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering gehouden op 22 november 2007 besloten de statuten te wijzigen.
De bestuursleden GEORGE VAN MARION en RENE VAN DEN BERG hebben dit in opdracht van het bestuur als zodanig geregeld.

Benoeming Lid van verdiensten:

Tijdens de bijeenkomst van 18 mei 2010 is de heer Wim Pors, als blijk van waardering voor het vele werk gedaan voor de lasgroep zuid, benoemd als lid van verdiensten.

Benoeming erelid Lasgroep Zuid:

Tijdens de op 26 mei 2010 gehouden extra bestuursvergadering zijn Peter van de Nieuwenhof en George van Marion benoemd als erelid van onze vereniging.
Beide heren hebben voor onze lasgroep vele verdiensten gehad en zijn daarvoor beloond met het erelidmaatschap.
Het bestuur bedankt beiden voor het vele werk dat ze voor de vereniging gedaan hebben en wenst hen nog vele jaren in goede gezondheid.Hopelijk mogen wij ze nog jaren op bijeenkomsten begroeten.